Chiết xuất các loại rễ cây

Grid List

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]

Chiết xuất khổ sâm [Sophora extract]
165.000 VNĐ14.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ đương quy [Dong quai root extract]

Chiết xuất rễ đương quy [Dong quai root extract]
210.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ đương quy [Dong quai root extract]

Chiết xuất rễ đương quy [Dong quai root extract]
210.000 VNĐ16.000.000 VNĐ

Chiết xuất đinh lăng [Ming aralia extract]

Chiết xuất đinh lăng [Ming aralia extract]
60.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất đinh lăng [Ming aralia extract]

Chiết xuất đinh lăng [Ming aralia extract]
60.000 VNĐ15.000.000 VNĐ

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]
120.000 VNĐ33.000.000 VNĐ

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]

Chiết xuất ba kích [Morinda root extract]
120.000 VNĐ33.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ ngưu bàng [Burdock root extract]

Chiết xuất rễ ngưu bàng [Burdock root extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ ngưu bàng [Burdock root extract]

Chiết xuất rễ ngưu bàng [Burdock root extract]
50.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ dâu tằm [Mulberry root extract]

Chiết xuất rễ dâu tằm [Mulberry root extract]
400.000 VNĐ32.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ dâu tằm [Mulberry root extract]

Chiết xuất rễ dâu tằm [Mulberry root extract]
400.000 VNĐ32.000.000 VNĐ

Chiết xuất nhân sâm [Ginseng extract]

Chiết xuất nhân sâm [Ginseng extract]
165.000 VNĐ30.000.000 VNĐ

Chiết xuất nhân sâm [Ginseng extract]

Chiết xuất nhân sâm [Ginseng extract]
165.000 VNĐ30.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]

Chiết xuất rễ mật nhân [Longjack root extract]
50.000 VNĐ11.000.000 VNĐ

Chiết xuất cam thảo [Licorice root extract]

Chiết xuất cam thảo [Licorice root extract]
80.000 VNĐ6.000.000 VNĐ

Chiết xuất cam thảo [Licorice root extract]

Chiết xuất cam thảo [Licorice root extract]
80.000 VNĐ6.000.000 VNĐ

Chiết xuất sâm ngọc linh [Vietnamese ginseng extract]

Chiết xuất sâm ngọc linh [Vietnamese ginseng extract]
180.000 VNĐ55.000.000 VNĐ

Chiết xuất sâm ngọc linh [Vietnamese ginseng extract]

Chiết xuất sâm ngọc linh [Vietnamese ginseng extract]
180.000 VNĐ55.000.000 VNĐ